Startuj z
Noworodkiem
 
Dodaj do
ulubionych
 
Poleć portal
znajomym
Dzisiaj jest Wtorek, 16.01.2018
Strona Główna
Aktualności
Artykuły
Ekspert Radzi
Tablica Ogłoszeń
Forum
Kalkulatory
Galeria
Twoje Konto
Społeczność
Co i Gdzie ?
Chat
Serwis Internetowy dla kobiet pod
patronatem:
NZOZ Szpital na Siemiradzkiego
im. R. Czerwiakowskiego
31-137 Kraków
ul. Siemiradzkiego 1
tel. centrala (12) 634-22-22,
tel. przychodnia (12) 634-26-00
Kategoria: Nasz Szpital
Temat: Regulamin konkursowy

REGULAMIN KONKURSOWY

§ 1

Główne założenia konkursu:

Konkurs organizowany jest przez NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o. o., ul. Siemiradzkiego 1, 31-137 Kraków.

§ 2

Przebieg konkursu

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w oparciu o niniejszy regulamin (zwanej dalej "Regulaminem").

2. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych – użytkowników portalu www.noworodek.pl

3. Pracownicy NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego          Sp. z o.o oraz ich rodziny nie mogą brać udziału w konkursie.

4. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach podanych na stronie internetowej

www.noworodek.pl

5. W konkursie biorą udział osoby, które prześlą do Organizatora swój tekst na temat:Jakie korzyści dla rodziny płyną z faktu posiadania więcej niż jednego dziecka”, nie przekraczający 500 wyrazów. Teksty spełniające wyżej wspomniane wymogi zostaną opublikowane pod nickiem na stronie www.noworodek.pl     i   po- ddane ocenie użytkowników portalu. Użytkownicy Portalu drogą głosowania wybierają zwycięzcę.

6. Teksty z dopiskiem w temacie maila: „Konkurs” oraz nickiem pod jakim ma być opublikowany należy nadsyłać na adres: przesylka@siemiradzki.pl

7. Nagrodą w konkursie jest urządzenie Niania Babytalker 3500 SEDS firmy TOPCOM.

§ 3

Wymagania formalne dotyczące techniki przeprowadzenia konkursu

1. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przy- stąpieniem do konkursu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za  nie- zastosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.       

2. Uczestnik poprzez fakt przystąpienia do konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu.

§4

Dane osobowe

1. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu są przetwarzane przez Organizatora (NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego1, 31-137 Kraków), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska       i   miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy Konkursu.


2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowią- zującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem     z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
3. Organizator konkursu nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.


4. Organizator Konkursu może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.


5. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprze-stania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres:             NZOZ Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Sp. z o.o.,               ul. Siemiradzkiego1, 31-137 Kraków.


6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.

§ 5


 Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu sprawować będzie komisja, składająca się z przedstawicieli NZOZ Szpital na Siemiradzkiego, zwana dalej Komisją.

2. Nagrodzona osoba, poinformowana zostanie o otrzymaniu nagrody pocztę e-mail. 

3. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem poczty jedynie po otrzymaniu informacji zwrotnej od nagrodzonych uczestników, zawierającą zgodę na przyjęcie nagrody. 

4. Koszty przesyłki nagród ponosi NZOZ Szpital na Siemiradzkiego.

5. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim, zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy w zamian za nagrody są niedopuszczalne.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uchybienia w procedurze konkursowej, w tym za przekroczenie terminów, jeżeli będą one miały miejsce            z przyczyn leżących po stronie uczestnika, siły wyższej lub innych przyczyn niezależnych od organizatorów.

7. Odpowiedzialność za stan techniczny, serwis w okresie gwarancji oraz działanie zgodne z opisem producenta nagrody ponosi fundator Firma Omega Communication.


Polecamy także artykuł: Terminy dni otwartych w 2016 roku
wyślij artykuł znajomemu
drukuj artykuł

Polityka prywatności/Informacja o plikach cookies